Esteu aquí

 

Recaptació: Dies d’atenció al públic tots els dijous de 09:00 a 14:00 hores. Tn. Recaptació: 96-2580160

TAXA AIGUA POTABLE ( 4 TRIMESTRES) CONSULTAR AJUNTAMENT I TELF. RECAPTACIÓ 

 

 

 

 

PROPOSTES PER AL CONTRIBUENT 2018

• S’estableix una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana a
favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta condició s’haurà
d’acreditar amb la cartilla de família nombrosa o document oficial que el substitueixi. El termini per aplicar la
bonificació serà fins el 31 de gener de 2018, en cas contrari la bonificació començarà a aplicar-se a l’exercici següent
sempre que es mantinguen les condicions.

• Tindran una bonificació del 5% sobre la quota íntegra de l’Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana, aquells
contribuents que tinguen la domiciliació bancària como a forma de pagament. El termini per a sol.licitar la
domiciliació bancària serà fins el 31 de març de 2018, les presentades en data posterior tindran efecte en l’exercici
següent al de la presentació.

Existeixen dues modalitats de domiciliació bancària:

1º) El 100% del rebut, amb càrrec al banc la setmana del 5 al 9 de novembre de 2018.

2ª) El fraccionament del pagament en dues vegades: 50% del rebut amb càrrec al banc la setmana del 9 al 13 de juliol de 2018 i el 50% restant amb càrrec al banc la setmana del 5 al 9 de novembre de 2018.

• La resta de contribuents que no tinguen la domiciliació com a forma de pagamet de l’Impost sobre Béns de Naturalesa
Urbana, rebran com sempre la carta de pagament als seus domicilis.